Regulamin

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy oznaczają:

 • SYSTEM 3000 - SYSTEM3000 Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz ul. Droga Jeziorna 2/3, KRS 0000729885, REGON 380074923 NIP 8762475088
 • Wierzyciel – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wobec której Użytkownik posiada wymagalne lub niewymagalne wierzytelności i której zostały przesłane dane do logowania w serwisie w związku z propozycją zawarcia ugody z Użytkownikiem Wierzycielem;
 • System 3000.PL – platforma udostępniona pod adresem www.system3000.pl
 • Konto – prowadzone przez SYSTEM3000 dla Użytkownika konto pod domeną www.system3000.pl
 • Kupujący – osoba, która za pośrednictwem Systemu zgłosi zamiar zakupu wierzytelności, której oferta sprzedaży znajduje się na www.
 • Administrator bazy danych Dłużników – Użytkownik wprowadzający dane osobowe Dłużnika do swojego Konta;
 • Administrator bazy danych Użytkowników – SYSTEM;
 • Wezwanie do zapłaty – próba polubownego zakończenia sporu
 • Pełnomocnictwo – oświadczenie do działania w imieniu i na rzecz użytkownika

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące skróty:

 • ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna reprezentowana zgodnie z zasadami art. 38 k.c. oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (art. 331 k.c.) będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

REJESTRACJA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji do Systemu . W trakcie rejestracji Użytkownik podaje dane wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje treść Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że: zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go, zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim koncie w Systemie.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail , nazwę firmy i NIP. Następnie na podany adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny do konta w serwisie. Po aktywowaniu dostępu należy uzupełnić dane kontaktowe w zakładce Ustawienia konta.
 4. Dane kontaktowe służą do komunikacji pomiędzy SYSTEM a Użytkownikiem. Wszelka korespondencja kierowana na adresy wskazane przez Użytkownika, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
 5. Wyrejestrowanie z Systemu odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do SYSTEM i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

KONTO

 1. Użytkownik korzysta z serwisu za pośrednictwem swojego Konta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje udostępniane na swoim Koncie, w szczególności staje się Administratorem prowadzonej przez siebie bazy danych zgodnie z u.o.o.d.o. i RODO.
 3. Serwis umożliwia prowadzenie windykacji w ramach czynności zleconych przez Użytkownika SYSTEM, a także innych usług prawnych po wcześniejszym uzgodnieniu oraz umieszczanie danych na giełdzie długów zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, z zachowaniem wymagań przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Liczba spraw możliwa do wprowadzenia jest nieograniczona i w wypadku zakończenia prowadzenia danej sprawy, w jej miejsce, można wprowadzić nową sprawę do Systemu
 5. Jedna sprawa to jedna wierzytelność w stosunku do konkretnego dłużnika w momencie zaakceptowania wprowadzonych danych. Sprawa może zawierać wierzytelność pochodzącą z jednego rodzaju roszczenia. W danej sprawie Użytkownik może podejmować dowolne czynności , które są przewidziane i dozwolone w SYSTEMIE .
 6. Użytkownik składa dokumenty potwierdzające istnienie danej wierzytelności, na których opiera swoje roszczenie. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów przez SYSTEM, dług jest widoczny na koncie Użytkownika.
 7. Do czasu wyjaśnienienia wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, SYSTEM ma prawo zablokować dostęp do konta.
 8. SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione niezwiązane z System

WINDYKACJA

 1. Użytkownik za pomocą narzędzi udostępnionych na koncie może zlecić czynności windykacyjne SYSTEM. Użytkownik zaznacza , że generuje pismo windykacyjne tzn. Wezwanie do zapłaty . Następnie Użytkownik wybiera kancelarię prawną i zaznacza oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
 2. Pismo windykacyjne zostanie wysłane przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w masowej wysyłce korespondencji przy czym zlecenie tych Usług podmiotom trzecim nastąpi w zgodzie u.o.o.d.o. i RODO i wg powszechnie obowiązującego cennika.
 3. System wszystkie czynności zlecone wykonuje z zachowaniem zasad najwyższej staranności oraz etyki zawodowej, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za niezależny od siebie brak rezultatu w szczególności niewypłacalności Dłużnika, brak odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Dłużnika.

GIEŁDA DŁUGÓW

 1. Giełda długów działa na podstawie ogólno obowiązujących przepisów prawa art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami, art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 2. Użytkownik za pomocą Konta w Systemie może wystawiać wierzytelności na sprzedaż. Oferty sprzedaży wierzytelności Użytkownika dostępne będą na na stronie internetowej: www.system3000.pl
 3. Nabycie wierzytelności za pośrednictwem Giełdy oznacza nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym. SYSTEM nie jest stroną nawiązanego, w myśl ust. 1 niniejszego paragrafu, stosunku prawnego, a Giełda służy wyłącznie celom nawiązania takiego stosunku . W celu nabycia długu przez Kupującego konieczne jest zawarcie umowy we właściwiej formie.
 4. W przypadku sprzedaży długu, jej całkowitej lub częściowej spłaty przez Dłużnika, Wierzyciel jest zobowiązany odpowiednio usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności lub zaktualizować wartość wierzytelności niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. To samo dotyczy spłaconych wierzytelności po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty.
 5. SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkownika i Kupującego umowy cesji, jak również za odstąpienie przez jedną ze stron od Umowy.
 6. SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za publikację i treści ogłoszeń zamieszczone przez Użytkowników, które są przeznaczone na sprzedaż na Giełdzie. W przypadku zaistnienia niezgodności ze stanem faktycznym, uprawniony podmiot obowiązany jest skontaktować się w pierwszej kolejności bezpośrednio z wystawcą ogłoszenia w celu jego usunięcia lub korekty. W razie sporu odnośnie wyeliminowania ogłoszenia, zaleca się kontakt z SYSTEM3000.
 7. SYSTEM nie dokonuje oceny zasadności i legalności zamieszczonych ogłoszeń. Jednocześnie SYSTEM zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności Użytkownika w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia, opłata za jego publikację i promowanie nie jest zwracana.

USŁUGI PRAWNE

Użytkownik ma prawo skorzystać z oferowanych dodatkowych usług obsługi prawnej. W takim przypadku należy wysłać zapytanie do SYSTEM celem otrzymania odpowiedniej oferty.

NEWSLETTER

SYSTEM w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia oferowanych usług, dostarcza Użytkownikowi , który jest wierzycielem informacje w postaci Newslettera, m.in. o organizacji Systemu, aktualnych zmianach w prawie, oraz inne informacje o charakterze biznesowym.

CENNIK

 1. Rejestracja i prowadzenie Konta przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z narzędzi windykacyjnych jest odpłatne. Aktualny cennik opłat znajduje się pod adresem www.system3000.pl.
 3. Możliwe są płatności przelewem, przelewem natychmiastowym z dowolnego banku i karta kredytową przez internet. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura VAT wystawiana przez SYSTEM po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym SYSTEM. W tym wypadku Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.). Do cen prezentowanych w Cenniku należy doliczyć należny podatek VAT.
 4. W szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie z Użytkownikiem stosownej umowy o współpracy, określającej zasady rozliczeń w inny sposób niż wskazane w Regulaminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez SYSTEM zgodnie z u.o.o.d.o. oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem bazy danych Użytkowników jest SYSTEM. Administratorem bazy danych Dłużników są ich wierzyciele tj. Użytkownicy, którzy dokonali wprowadzenia ich danych do SYSTEM za pośrednictwem swojego Konta.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do udostępnionych przez siebie danych osobowych w ramach korzystania przez niego SYSTEM oraz do ich zmiany.Publikacja danych Dłużników na giełdzie odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 4. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez SYSTEM wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie tj. wyłącznie w celu realizacji Umowy o świadczenie usług teleinformatycznych, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO.).
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219). SYSTEM jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika, także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi; niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy; niezbędne do wykazania, iż usługi wynikające z Regulaminu zostały wykonane, w terminie przedawnienia roszczeń obowiązującego w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami; dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

ZACHOWNIE POUFNOŚCI

 1. SYSTEM zobowiązuje się do zachowania poufność dotyczących wszelkich relacji z Użytkownikiem, w szczególności prowadzonymi przez niego czynnościami za pomocą Konta oraz danymi osobowymi.
 2. SYSTEM zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania przekazanych przez Użytkownika informacji i danych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z Systemu i postanowień Regulaminu w szczególności wobec podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie usług hostingowych, wysyłki korespondencji jak również wysyłki wiadomości SMS.

REKLAMACJA

 1. Problemy związane z funkcjonowanie Systemu znajdującego się pod domeną www.system3000.pl Użytkownik powinien zgłaszać na adres e- mail: info@system3000.pl
 2. Reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać w terminie 3 dni od powzięcia informacji o niezgodności Usługi z Regulaminem oraz opisem, a także o problemach technicznych pod rygorem ich późniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia.
 3. Podstawę reklamacji stanowi zgłoszenie Użytkownika dokonane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego działu, informujące o problemach w korzystaniu z Usługi. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika, umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację, przedmiot reklamacji, nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. SYSTEM rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Użytkownik na adres kontaktowy otrzyma informacje o rozpatrzeniu reklamacji, a także o ewentualnym przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie.

REGULAMIN

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Systemu
 2. O treści zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego Adres kontaktowy informacji, zawierającej zmiany Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SYSTEM w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.