Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest SYSTEM3000 Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz ul. Droga Jeziorna 2/3, KRS 0000729885, REGON 380074923 NIP 8762475088 z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: info@system3000.pl
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: info@system3000.pl

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Serwis może przetwarzać dane osobowe użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą mechanizmu plików cookies.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 4. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uzytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. SYSTEM 3000 zapewnia, żedane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowaniu

RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies tj. „ciasteczka” . Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora. Działają na podstawie jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.
 2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej; cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika; cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 3. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 4. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

REJESTRACJA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest poprawne ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji do Systemu . W trakcie rejestracji Użytkownik podaje dane wymagane w procesie rejestracji Konta oraz akceptuje treść Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że: zapoznał się z nim, zrozumiał jego treść i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania go, zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie wprowadzone dane na swoim koncie w Systemie.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail , nazwę firmy i NIP. Następnie na podany adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny do konta w serwisie. Po aktywowaniu dostępu należy uzupełnić dane kontaktowe w zakładce Ustawienia konta.
 4. Dane kontaktowe służą do komunikacji pomiędzy SYSTEM a Użytkownikiem. Wszelka korespondencja kierowana na adresy wskazane przez Użytkownika, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
 5. Wyrejestrowanie z Systemu odbywa się poprzez zwrócenie się przez Użytkownika do SYSTEM i zgłoszeniu żądania usunięcia jego Konta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SYSTEM 3000 zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 2. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych danych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie SYSTEM3000 lub listowny pod adresem: SYSTEM3000 Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz ul. Droga Jeziorna 2/3